Kategoria: Moralność w społeczeństwie

Z RODU SCEPTYKÓW

Są z rodu sceptyków lub katastrofistów. Przyjęli do wiadomości rezultaty krytyki uto- pizmu, jaka rozwinęła się w ciągu ostatniego stulecia. Wiedzą, ze dobro może w praktyce obracać się w swe przeciwieństwo. Wiedzą także, ze niemal wszystko stało się dziś technicznie możliwe. Dlatego ich ne­gatywna utopia jawi się jako negacja dawnych utopii pozytywnych, chociaż kiedy indziej te dwa sposoby patrzenia na świat społeczny mogły się wzajemnie dopełniać. Z niegdysiejszego utopizmu pozostaje przeciwstawność dobra i zła, ale tylko to drugie ukazuje się w pełnym świetle dnia.  Nasza współczesność istotnie wydaje takie „samodzielne uto­pie negatywne znacznie częściej, aniżeli epoki poprzednie.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

OTWARCIE DROGI MARZENIOM

Charak­terystyczne jest również to, że rozkwit literatury fantastyczno-nauko­wej nie jest w żadnym razie tożsamy z renesansem utopii społecznej Nie znaczy to wszakże, że czas pozytywnych utopii się skończy . Utopie takie ciągle powstają, a negatywne utopie, być może, użyzniają nawet grunt pod ich uprawę. Świadomość zła otwiera dro­gę marzeniom, choćby nawet ci, którzy zło ukazują, me byli do marzeń zdolni. Gdyby nie negatywna utopia atomowej zag ady ludzkości, kto wie, czy takiego znaczenia nabrałaby największa utopia naszych czasów: utopia świata bez wojen? Tak więc powta­rzam: nie trzeba wznosić muru między utopią pozytywną a utopią negatywną.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

UTOPIE NEGATYWNE

Utopie negatywne wydają mi się utopiami w pełnym tego słowa znaczeniu, choć utopiami bardzo szczególnego rodzaju. Jeśli pominąć ich możliwe zastosowanie jako instrumentów propagan­dy zachowawczej lub reformistycznej, to przyjdzie je uznać za świadome lub nieświadome manifestacje potrzeby lepszego świa­ta, odczuwanej nawet przez ludzi, którzy sami odkryć go nie umieją. Negatywna utopia może być jak każda inna utopia wołaniem o    zmianę stosunków panujących, jest bowiem ich diagnozą. Jak wszelka utopia burzy ona zadowolenie z tego, co jest, pali mosty między rzeczywistością i powinnością. W tym sensie dokonuje tej samej pracy, co dawni optymistyczni projektodawcy społecznoś­ci idealnych. Pokazuje świat, w którym istnieją zawsze jakieś albo-albo, zasadnicze konflikty i wybory. Jest dodatkowym do­wodem nieśmiertelności utopizmu, który stara się ośmieszyć i skompromitować.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

TWÓRCA I DZIEŁO – MORALNOŚĆ – PUBLICZNOŚĆ LITERACKA

Poszukiwanie prawd etycznych to podstawowy temat twórczo­ści Fiodora Dostojewskiego, głęboką refleksją filozoficzno-etyczną są przesycone dzieła Tomasza Manna i Lwa Tołstoja, wnikliwy obraz moralności XIX-wiecznego społeczeństwa francuskiego zawarli w swo­ich powieściach Honore Balzac i Gustaw Flaubert, Emil Zola zaś wskazywał zadania moralne dla człowieka nowych czasów. Jakich jeszcze światowej sławy pisarzy — i z jakich powodów — można zaliczyć do grona wielkich moralistów?W jakich społecznych sytuacjach ujawnia się funkcja pisarza jako autorytetu moralnego?Odbiór dzieła literackiego ma — w porównaniu z odbiorem innych dzieł sztuki – charakter najbardziej indywidualny, intymny: w wysokim stopniu uruchamia wyobraźnię, pobudza wrażliwość i ak­tywność intelektualną, estetyczną, etyczną. Czy siła tak wielorakiego oddziaływania dzieł literackich zależy tylko od ich jakości?

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!