Kategoria: Świat sztuki

PIĘKNO I SZTUKA W ŻYCIU WSPÓŁCZESNYM

Wydaje się, że obecnie, w czasie ostrego kryzysu naszej cywilizacji, czy też, być może, w schyłkowym czasie na­szej epoki cywilizacyjnej — inaczej trzeba podejść do sztuki, inaczej trzeba rozpatrywać sztukę, niż czyniło się to jeszcze do niedawna, w większości przypadków czyni nadal. Chcę kontynuować myśl wyrażoną przez Irenę Woj­nar, że sztuka może być pojmowana jako sposób życia, że można rozpowszechniać jej pojmowanie właśnie jako spo­sobu życia. Chcę tę myśl rozwinąć i uszczegółowić.Otóż, tak jak twórczość rozumieć można w sposób psy­chologiczny i socjologiczny, tak też m®żna rozumieć sztu­kę. W sposób socjologiczny rozumiana sztuka to będzie właśnie ta, o której mówi się powszechnie; tworzona na użytek wielu ludzi, odbierana przez bardzo wielu ludzi, oceniana przez znawców danego rodzaju sztuki, zyskują­ca aprobatę w różnych kręgach społecznych.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

SZTUKA W SENSIE PSYCHOLOGICZNYM

Natomiast psychologicznie rozumiana sztuka — to na przykład obrazek malowany kredkami przez dziecko, który podoba się jemu, jego rodzicom, a może także wujkowi i babci. Są to wiersze pisane przez człowieka dorosłego, niepo­radne, często niezdarne, lecz wyrażające jego własne od­czucie; wiersze, które daje tylko swoim przyjaciołom i bli­skim znajomym. Jest to obraz ukochanej kobiety w oczach miłującego; jest to wnętrze pokoju, w którym mieszka człowiek nie mogący chodzić i który mówi o pięknie, jakie jest w nim. To jest także spacer o świcie, to jest pogłaskanie dłonią liścia lub kwiatu. Tak, to też jest sztuka chociaż me nazywamy tego w ten sposób.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

WYCHODZĄC Z DEFINICJI

Nie nazywamy zas dlatego, że umysł nasz przywykł — a w filozofii dzie­je się tak z górą od tysiąca lat — do tworzenia jak gdyby barier, do dzielenia życia ludzkiego na różne przegrody do mówienia innym i sobie samemu; oto tu jest nauka, tu sztuka, tu polityka, tu życie rodzinne, tu zawodowe,’ tu miłość, a tu przyjaźń, tu odbiór, a tam tworzenie, tu myśl tam uczucia —- i tak dalej. Tworzymy klasyfikacje, jakby one istniały w rzeczywistości; co więcej — wartościujemy je, przydając wyższą wartość lub znaczenie niektórym z nich, inne lekceważąc.Wychodzę z bardzo szerokiej definicji sztuki, sformuło­wanej przez Władysława Tatarkiewicza: „Sztuka jest od­twarzaniem rzeczy bądź konstruowaniem form, bądź wy­rażeniem przeżyć — jeśli wytwór tego odtwarzania, kon­struowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzru­szać, bądź wstrząsać”.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!

ROZUMIENIE DEFINICJI

Rozumiejąc definicję Władysława 1 atarkiewicza w sensie nie tylko socjologicznym, dodam, ze jeśli „wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wy­rażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać”, chociażby tylko jednego człowieka lub paru ludzi — mamy do czy­nienia ze sztuką. Lecz właśnie w sensie psychologicznym, me zaś w sensie socjologicznym tego pojęcia. Albowiem definicja Władysława Tatarkiewicza pozwala na tego ro­dzaju interpretację.Wracam do poprzedniego wątku: przestaliśmy jak gdyby rozumieć, że człowiek stanowi całość, że każdy podział jest sztuczny, że może być przewaga tego lub innego rodzaju działania, może być przewaga rozumu lub uczucia w danym czasie, może być przewaga odbioru lub tworzenia, lecz nie ma sztywnych granic.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!