KONIECZNE DLA FUNKCJONOWANIA

Są one jednak konieczne, jeśli stworzony system ma funkcjono­wać w praktyce, w stosunkowo ściśle określonych wa­runkach. A tak się właśnie ma rzecz z systemami two­rzonymi w nauce.Ograniczenia i dyrektywy występujące w twórczości ar­tystycznej są nieco innego rodzaju niż w twórczości nau­kowej. Są podobne do ograniczeń i dyrektyw wymienio­nych w pierwszym podrozdziale, z tą różnicą, iż są narzu­cone (i w danej grupie artystów przyjęte jako słuszne) przez jeden z paradygmatów występujących w danym kie­runku sztuki w danym okresie. Mniej ograniczeń i dyrek­tyw ma ten artysta, który sam jest twórcą pewnego pa­radygmatu w sztuce.

Oto mój blog. Miejsce, w którym możesz zagłębić się w świat techniki i zostać na dłużej. Mam nadzieję, że wiedzą, którą się z Tobą podzielę, przyda Ci się i będziesz w stanie wykorzystać ją w codziennym życiu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)